top of page
Quiet Forest

Terapiamuodot ja työnohjaus

Ole hyvä ja tutustu rauhassa tarjoamiini terapiamuotoihin:

1. Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita teoreettisia malleja ja niihin pohjautuvia kliinisiä sovelluksia. Siksi se sopii monien erilaisten ongelmien ja häiriöiden hoitoon. Perustana on kuitenkin yhtenäinen kognitiivinen käsitteistö ja työtavat.

Kognitiivisen psykoterapian teoria perustuu tietoon ihmisen mielensisäisestä tiedonkäsittelystä ja sen prosesseista, kuten automaattisista ajatuksista tai uskomuksista koskien itseä, muita ja maailmaa. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan kognitiivisia, emotionaalisia, kehollisia ja sosiaalisia prosesseja.

Painopisteinä asiakkaan kanssa työskentelyssä ovat aktiivinen, tutkiva yhteistyösuhde ja huolellinen käsitteellistäminen, jotta varmistutaan asiakkaan ja työntekijän yhteisen ymmärryksen luomisesta asiakkaan tilanteeseen. Työskentely on vuorovaikutuksellista, personoitua ja tavoitteellista.

 

Kognitiivinen psykoterapia on integratiivista ja koko ajan kehittyvää, hyödyntäen monipuolisesti psykoterapian tutkimusta.

2. Integratiivinen paripsykoterapia / ihmissuhteiden kanssa työskentely

Integratiivisessa paripsykoterapiassa työskentelyn kohteena on kahden tai useamman ihmisen välinen suhde, joka ei toimi riittävän hyvin, ja saa heidät hakeutumaan yhdessä avun piiriin. Lähes jokaisella teoreettisella viitekehyksellä on oma pariterapiasovelluksensa, jonka teoriaa ja menetelmiä voi käyttää suhteiden kanssa työskentelyyn.

 

Itselleni läheisimmäksi ovat tulleet kognitiiviset, tunnekeskeiset ja dialogisuuteen perustuvat menetelmät, joista on myös tutkimusnäyttöä. Paripsykoterapiassa, kuten muissakin terapiamuodoissa, keskeisin elementti on kuitenkin turvallinen, luottamuksellinen ja tutkiva yhteistyösuhde asiakkaiden ja terapeutin välillä.

Ihmissuhdepulmissa kannattaa tulla vastaanotolle yhdessä!

 

3. Seksuaaliterapia ja kliininen seksologia

Seksuaalisuus on ihmisen elinvoimaa ja käsittää monia ulottuvuuksia, joita lähestytään seksuaaliterapiassa. Epätasapainoinen seksuaalisuus voi ilmetä ahdistuneisuutena, välinpitämättömyytenä tai monenlaisina vaikeina tunteina ja kehon ongelmina.

Seksuaaliterapialla voidaan hoitaa esimerkiksi erilaisia seksuaalisen toiminnan pulmia, sairauden tai vammautumisen vaikutuksia, seksuaalisen hyväksikäytön ja -väkivallan kokemuksia tai sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa.

 

Kliininen seksologia on seksin, seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuuden monitieteellistä tutkimusta ja tuomista käytäntöön, tavoitteena edistää terveyttä ja hyvinvointia koko ihmisen elämänkaaren ajan.

Seksologiaan kuuluvien kysymysten kanssa työskentely on aina asiakasta kunnioittavaa, sensitiivistä ja hyvään yhteistyösuhteeseen perustuvaa.

4. Työnohjaus

Psykoterapian kouluttajakoulutukseen sisältyy sote-alan työnohjaajaksi kouluttautuminen. Lisäksi opiskelen parhaillaan STOry:n hyväksymäksi ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Työnohjaus lähtee aina työnohjattavan tai työnohjattavien ryhmän tarpeesta, ja voi liittyä asiakascaseihin, tiettyihin teemoihin, yksilön tai ryhmän ammatilliseen kehittymiseen tai vaikka vuorovaikutushaasteisiin. Työnohjaus toteutetaan yhteistyössä muotoillun tavoitteen mukaisesti ja voi sisältää myös toiminnallisia menetelmiä tai tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon jakamista. Työnohjauksella tuodaan työtilanteisiin selkeyttä, tukea, uusia näkökulmia ja askeleita eteenpäin.

 

Mitä ensitapaamisella käsitellään?

Tulet sitten terapiaan tai työnohjaukseen, ensimmäisellä kerralla kartoitetaan tilanne ja tarpeet/toiveet työskentelylle. Samalla voit kysyä minulta työskentelytavoistani ja muusta yhteistyöhön liittyvästä. Saat myös tarkempaa tietoa salassapidosta, tietojesi käsittelystä, laskutuksesta ja muista käytännön kysymyksistä. Tutustumiskäynnit eivät vielä sitouta työskentelyyn. Niitä voi olla yksi tai useampi, joiden pohjalta sovitaan mahdollisen pidemmän yhteistyön aloittamisesta.

bottom of page