INTEGRATIIVINEN PARIPSYKOTERAPIA

Interaktiivinen psykoterapia

Integratiivisessa paripsykoterapiassa työskentelyn kohteena on kahden yksilön välinen suhde, joka ei toimi riittävän hyvin, ja saa parin hakeutumaan yhdessä avun piiriin. Lähes jokaisella teoreettisella viitekehyksellä on oma pariterapiasovelluksensa, jonka teoriaa ja menetelmiä voi käyttää parin kanssa työskentelyyn. Itselleni läheisimmäksi ovat tulleet kognitiiviset, tunnekeskeiset ja dialogisuuteen perustuvat sovellukset, joista on myös tutkimusnäyttöä. Paripsykoterapiassa, kuten muissakin terapiamuodoissa, keskeisin elementti on kuitenkin turvallinen, luottamuksellinen, tutkiva yhteistyösuhde parin ja terapeutin välillä.